ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 27-11-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐

              พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๒๐ น. – ๑๘.๕๕ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

               คณะกรรมการบริหารกิจการกีฬากองทัพเรือ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์   กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี  สัตหีบ (กม.๕) โดยมี ฐานทัพเรือสัตหีบ (คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐) เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ขึ้น ทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลจะได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ (ที่มา : สลก.ทร.)