กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.๙๑๓ และเปิดโครงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช

Release Date : 20-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.๙๑๓ และเปิดโครงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช

              ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.๙๑๓ จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (มหาชน) และเปิดโครงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลศิริราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการฯ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

              การปรับปรุงเรือพยาบาล กร.๙๑๓ และการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน เป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ได้ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวในเขตรับผิดชอบ และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงเรือ ตลอดจนข้อเสนอแนะในเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเรือ ที่พร้อมให้เป็นเรือพยาบาลที่มีขีดความสามารถให้กับกองทัพเรือในการรักษาพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำที่ทันสมัย ซึ่งการปรับปรุงแบ่งระยะการดำเนินการได้ ๓ ระยะ ดังนี้

  

              ระยะที่ ๑  ดำเนินการปรับปรุงตัวเรือ และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล แบบ Telemedicine ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ยึดตรึง

              ระยะที่ ๒  ปรับปรุงตัวเรือ ระบบปรับอากาศ ตลอดจนติดตั้งระบบสื่อสารภายในให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากเรือพยาบาลไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

              ระยะที่ ๓  จัดเรือพยาบาล กร.๙๑๓ เป็นเรือต้นแบบในการปรับปรุงหรือจัดหาเรือพยาบาลลำต่อไป  

              กองทัพเรือ พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน เป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”   (ที่มา : สลก.ทร.)  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.๙๑๓ และเปิดโครงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง