ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 10-10-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ทั้ง ๓๒ ศูนย์ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) จะมีการตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของไทย ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   (ที่มา : ทรภ.๓)