ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 09-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

             เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือในกองทัพเรือ นายทหารชั้นยศนาวาเอกพิเศษ ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ และ ผู้บังคับกองพัน ฯ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายฯ  โดยมุ่งเน้น สานต่อการดำเนินงานต่อเนื่องตามนโยบายและเร่งขับเคลื่อน การพัฒนากองทัพและแก้ไขปัญหาของระบบงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม ในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ  โดยสานต่อจากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้กองทัพเรือมีการปฏิบัติงานที่มีความเป็น มาตรฐาน “Standard Navy” เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นมืออาชีพ “Professional Navy” อันเป็นเป้าหมายร่วม ตามวิสัยทัศน์โดยพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบและปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการพัฒนากำลังพลในเชิงคุณภาพ ด้วยการ “เสริมสร้างความชำนาญ สู่ความเป็นสากล (Committed to Excellence)” ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพให้กับกำลังพล ทั้งในส่วนของการฝึกหัดศึกษา และการจัดการฝึกที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นสากล ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ การใช้ ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ   (ที่มา : สลก.ทร.)