ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ และเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต ๑

Release Date : 09-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ และเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต ๑

          วันนี้ (๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  

          สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ การปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ทั้ง ๗ หน่วย โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่เข้าร่วม ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และ กรมอู่ทหารเรือ

  

          หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) ได้เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO” ใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต ๑ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ทั้ง ๓๒ ศูนย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  (ที่มา : สลก.ทร.)