กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการใหม่

Release Date : 05-10-2017 00:00:00
กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการใหม่

             กระทรวงการคลังได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑  และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานถือปฏิบัติ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้บังคับ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  (ที่มา : สปช.ทร.)