นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 05-10-2017 00:00:00
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติและจัดทำนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในห้วงระยะต่อไปยังคงยึดถือตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

          นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญครอบคลุมในเรื่องการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิรูปโครงสร้างความพร้อมรบ การส่งเสริมงานด้านการวิจัย การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งขีดความสามารถ  ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ การสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล การดูแลปัญหาความเดือดร้อนและบริการประชาชน และการสนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการบริหารราชการแผ่นดินในมิติต่าง ๆ 

นโยบายดังกล่าว จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยเหนือกำหนดให้หน่วยขึ้นตรง และเหล่าทัพ นำไปปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน อันจะนำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
(ที่มา : ยก.ทร.)