กองทัพเรือ จัดงานการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 05-10-2017 00:00:00
 กองทัพเรือ จัดงานการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

             พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์      เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นยศนายพลเรือทั้งหมด นายทหารชั้นยศนาวาเอกพิเศษ (ยกเว้นประจำหน่วย) ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ และผู้บังคับกองพัน ฯ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายฯ

               การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บังคับบัญชาและนายทหารสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้ทราบถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมอย่างประสานสอดคล้อง  (ที่มา : สลก.ทร.)