สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษา

Release Date : 13-09-2017 00:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษา

              สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี  ทุนส่งเสริมการศึกษา  และประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษ 

               ผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา หรือบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว โดยแนบหลักฐาน ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีผลคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง ของบุตรที่ขอรับทุน พร้อมสำเนา ๑ ชุด ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ (ระบุปีเรียนหรือชั้นเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด สำเนา  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน สำหรับบุตรที่ขอรับทุนประเภทบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้รับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือบัตรผู้พิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด โดยสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ ใบสมัครได้ที่  http://wangdermcoop.com/images/pdf/news/toon60.pdf  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘

               ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐