กองทัพเรือ เชิญร่วมโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 12-09-2017 00:00:00
กองทัพเรือ เชิญร่วมโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

              กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   ร่วมกับบริษัทวิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด  เปิดรับสมัครบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมมะ และคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

              ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักเรียน อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือโดยยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา โดยแบ่งเกณฑ์การแข่งขันออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง

๑๓ – ๑๕ ปี และอายุระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ปี โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามสถานที่ ดังนี้

              ๑. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสมัครได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

              ๒. พื้นที่ต่างจังหวัดสมัครได้ที่

                  -  ทัพเรือภาคที่ ๒ 

                  -  ทัพเรือภาคที่ ๓

                  -  ฐานทัพเรือสัตหีบ 

                  -  หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  

                  -  หน่วยเรือนักรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

              ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index

(ที่มา:กพร.ทร.)