กองทัพเรือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน  “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

          กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (คลองบางกอกน้อย) ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. –  ๑๓.๐๐ น.  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพของชุมชน รวมถึงมิติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและชุมชน อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญของแม่น้ำ คู  คลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “การจัดการน้ำเสียในชุมชนเมือง” กิจกรรมเก็บขณะในคลองบางกอกน้อย การเสวนาเรื่อง “จากน้ำเสีย กลายเป็นน้ำใส” การสาธิตการทำชุดบำบัดน้ำเสียฉบับครัวเรือน การแข่งขันโต้วาทีการประกวดบทความระดับเยาวชน  กิจกรรมขยะแลกไข่ น้ำมันเก่าแลกเงิน  ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่            

            คู คลองในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง โดยเฉพาะคลองแสนแสบในอดีตก่อนปี ๒๕๓๗ เป็น คู คลองที่เต็มไปด้วยวัชพืชปกคลุม เน่าเหม็นไปด้วยปฏิกูล ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ แม้ว่าจะมีความพยายามจากประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนา คู  คลอง แต่เป็นสิ่งที่เกินกำลัง กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕– ๖ ชั่วโมง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ คู คลองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ที่มา :กพร.ทร.)