กองทัพเรือ เชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๗”

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
กองทัพเรือ เชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๗”

              กองทัพเรือ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน นาวีวิจัย ๒๐๑๗  “สงครามแห่งอนาคต สงครามไร้คน” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. 

                        สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดให้มีงานนาวีวิจัยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของกองทัพเรือ  โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ งานนาวีวิจัย ๒๐๑๗ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนวัตกรรมแห่งอนาคต  อันจะเป็นแรงจูงใจให้มีแนวคิดในการทำงานด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น 

              โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   (ที่มา:สวพ.ทร.)