กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ

Release Date : 08-09-2017 00:00:00
กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ

          พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนามกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๙ ราย  ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. 

                 เครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ ที่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายความสามารถนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีความตั้งใจฝึกฝน มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมที่เข้มงวดและยากลำบากได้ สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี เป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบแก่ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่ง เครื่องหมายทั้งสองนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจมาโดยตลอด การที่กองทัพเรือได้มอบเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้ประกอบคุณงามความดีร่วมกับกองทัพเรือ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และการประดับเครื่องหมายนี้กับเครื่องแต่งกายใด ๆ ที่เหมาะสมแล้ว นับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง(ที่มา:กพ.ทร.)