ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

Release Date : 06-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

           วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๙ น.  พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธาน  ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑   หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ

          จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช ๒๕๗๕ นั้น การพัฒนาสมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะมีส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม วิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ที่เพียงพอและทันสมัย รองรับการจัดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ในการติดต่อราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก และเป็นที่จัดกิจกรรม สันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางทะเล รวมถึงฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือ ให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไป   (ที่มา : สลก.ทร.)