ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

Release Date : 05-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

    

           เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก  ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

             โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง   ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างความประทับใจและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนอย่างมาก หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบพระพุทธรูปจำลองพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคลให้กับผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อัญเชิญไปประดิษฐานยังหน่วย เพื่อเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจ หล่อหลอมให้กำลังพลเกิดความรักและความสามัคคี ต่อจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปศูนย์เด็กเล็กหลักศิลาใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อมอบห้องสุขา  ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้ดำเนินการก่อสร้าง ให้กับศูนย์พัฒนเด็กเล็กหลักศิลาใต้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และมอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยให้กับโรงเรียนบ้านนาราชควาย  ในนามมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ   (ที่มา : นรข.)