พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหล่อหลอมความสามัคคีของกำลังพลในกองทัพเรือ

Release Date : 11-08-2017 00:00:00
พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหล่อหลอมความสามัคคีของกำลังพลในกองทัพเรือ

           นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กองทัพเรือได้อัญเชิญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล ขึ้นประดิษฐานภายใน กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทำให้กำลังพลในกองทัพเรือทุกนายได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมใจเดียวกัน อันก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่และนำพากองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับ พระอิริยาบทของพระพุทธรูปปางลีลา ที่กำลังก้าวเพื่อทรงดำเนินต่อไป

               ต่อมา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือมีดำริที่ต้องการให้กำลังพลในกองทัพเรือทุกนาย มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นเนื้อเดียวกันดั่งดุจการหล่อพระ ในอันที่จะนำพากองทัพเรือ ให้มีความก้าวไกลเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคตามวิสัยทัศน์  จึงได้จัดสร้างพระบูชาพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล องค์จำลองจำนวน ๑๐๐ องค์ เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วย
ในกองทัพเรือ อัญเชิญไปยังหน่วยของตนประดิษฐานให้กำลังพลสักการะบูชา  ลักษณะเนื้อคือวัสดุทองเหลืองลองลูกปืนขัด แต่งลงสีขาวเสมือนองค์จริงขนาดความสูง ๑๒ นิ้ว ลงจารึกพระนามพระลีลารานาวีฯ ด้านหน้าฐานองค์พระและหมายเลขกำกับจำนวน ด้านหลัง ๐๑ – ๑๐๐ และตอกโค๊ตยันต์ นะ ที่ฐานพระฯได้เชิญตรากองทัพเรือประดับที่ฐานพระ ด้านหลังปั๊มนูน  และยังได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีฯ จำนวน ๘๔,๐๐๐ เหรียญ เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพลในกองทัพเรือทุกนาย สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยทุกเหรียญจะมีการกำกับหมายเลขไว้บริเวณด้านหน้าของเหรียญ  เนื้อเป็นวัสดุทองเหลืองลองลูกปืน ผิวเนื้อสีทองเหลืองขัดเงา (ทองทิพย์) ด้านซ้ายของเหรียญตอกโค๊ตยันต์ นะ ส่วนด้านขวาของเหรียญเชิญตรากองทัพเรือมาไว้แนวเดียวกับยันต์นะ และด้านใต้ตรากองทัพเรือ เป็นหมายเลขกำกับของแต่ละเหรียญ ส่วนด้านหลังอัญเชิญยันต์ ๙ ยอด ประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล   

               เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับประทานไฟพระฤกษ์ จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลองและเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรว่า  “สัพเพสัง  สังฆภูตานัง  สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” ซึ่งแปลความได้ว่า“ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่  ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ” จากนั้นในเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันเดียวกัน พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระบูชาและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีฯ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

                เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยพระพุทธรูปบูชาจะอัญเชิญไปประดิษฐานในหน่วยของตน ส่วนเหรียญจะแจกจ่ายให้กำลังพลทุกนายได้สักการบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่ง พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคลจะหล่อหลอมให้กำลังพลในกองทัพเรือทุกนาย มีความสมัครสมานสามัคคี และขับเคลื่อนกองทัพเรือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป (ที่มา: สลก.ทร.)