กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษ

Release Date : 10-08-2017 00:00:00
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษ

             กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายพิเศษการเมืองการปกครองในหน่วยทหาร  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเมืองการปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์
ให้ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบตามแนวทางของรัฐบาล ตลอดจนแผนและเส้นทางสู่การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กำลังพลกองทัพเรือไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

                 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษฯ ให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยประสานการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท นักรบ กองสุขหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๓๒

(ที่มา : กพร.ทร.)