ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต

Release Date : 09-08-2017 00:00:00
ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดทำโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล หรือโทรทัศน์รูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารให้แก่กองทัพเรือ โดยเริ่มแพร่สัญญาณภาพและเสียง ตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ ของทุกวัน ผ่านทางโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.voiceofnavy.com และ Facebook Fanpage“เสียงจากทหารเรือ” และ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดย พิมพ์คำว่า “voiceofnavy” ใน Application Play Store

          ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ สามารถติดตามรับชมรายการของโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามช่องทาง และเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ
มีข้อแนะนำการเข้ารับชมรายการ  สามารถแจ้งได้ที่ เรือโทหญิง วิชญกุล  ปานดวงแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๘๒๒

(ที่มา : กบว.ทร.)