กองทัพเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย

Release Date : 07-08-2017 00:00:00
กองทัพเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย

             กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราหมุนเวียน ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วาระการปรับย้าย ๒ ปี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

          ** นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. (นว.ก.) ชั้นยศ     นาวาเอกพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งหรือที่จะได้รับการดำรงตำแหน่งในระดับ เสนาธิการกองเรือ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

             ** นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาเอก(นว.๓๘ – ๓๙)

             ** นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาเอก หรือ นาวาโท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาเอก ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

             ** นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาโท หรือ นาวาตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาโท ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

             ** นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. และพรรคนาวิกโยธิน ชั้น ก. (นว.ก./นย.ก.) ชั้นยศ นาวาตรี (นว./นย.๕๐ – ๕๑)

          แจ้งรายชื่อและตำแหน่งที่สมัครให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๘๔๐๘ และ ๕๘๑๔๗   (ที่มา : กพ.ทร.)