กองทัพเรือ จัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Release Date : 04-08-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

           กองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการและคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารกองทัพเรือ ในระดับต่างๆ ที่จะมาทำหน้าที่รับผิดชอบในอนาคต รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เดิม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณะอารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือทั้งหมด ผู้บริหารของกองทัพเรือ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักของกองทัพเรือ (เว้นต่างชาติ) ร่วมการประชุมฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนน  อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร    (ที่มา : ยก.ทร.)