รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

Release Date : 03-08-2017 00:00:00
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

  

  

              เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๐กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมี  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยต่างๆ  ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชม บู้ทของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่นำมาจัดแสดง 

              การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่ดี ของตนเองรวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการ จัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมกำลังพลทุกระดับ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น  รวมไปถึงเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปีนี้กำหนดเป็นธีมงาน “The Power of the Royal Thai Navy begins and succeeds with our people” เพื่อแสดงให้เห็นถึง ขีดความสามารถและศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการปฏิบัติงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลแล้วเชิงประจักษ์ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ นวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ การจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะ  และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการยกระดับ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและส่งผลให้กองทัพเรือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความเป็นมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ปี ๒๕๖๗ ว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานและศักยภาพของกำลังพล อันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ผ่านการวางแผนจัดการ และพัฒนากำลังพลที่มีทิศทางสอดประสานกับนโยบายของกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดเป็นขีดสมรรถนะของกองทัพเรือที่กำลังพลจะต้องเติมเต็ม โดยผ่านขั้นตอนการพัฒนา ฝึกศึกษา และอบรมจากโครงการศึกษาของกองทัพเรือ และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงานต่อไป โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือ แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

                 ๑. ระดับพื้นฐาน จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ

                 ๒. ระดับก้าวหน้า จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร์

                 ๓. ระดับดีเด่น จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๓  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 

                 ๔. ระดับดีเลิศ จำนวน ๑๗ หน่วย ได้แก่ กรมข่าวทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ     (ที่มา : สลก.ทร.)