กรมการเงินทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Release Date : 22-01-2016 00:00:00
กรมการเงินทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

     กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยรับสมัครเพศชายหรือหญิง
     ผู้สมัคร
     - ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
     - เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว
     - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
     - ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
     - ไม่เป็นโรคที่สังคมพึงรังเกียจ
     - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
     - ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
     - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร  
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๖๕ ๐๙๒๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๗
     (ที่มา : กง.ทร.)