เรียนรู้และฝึกฝนภาษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ

Release Date : 22-01-2016 00:00:00
เรียนรู้และฝึกฝนภาษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ

     กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง คือ http://info.navy.mi.th/language/ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาประเทศมหาอำนาจ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
     ภาษาอังกฤษ ความรู้จากหนังสือ ALC คำศัพท์ ALC และ Test Yourself ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชุม Link to Websites (ภาษาอังกฤษ)
     ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาเขมร ศัพท์น่ารู้ในอาเซียน และ Link to Websites (ภาษาเพื่อนบ้าน)
     ภาษาประเทศมหาอำนาจ เป็น Link to Website (ภาษาจีน) ผู้ที่สนใจในการฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง สามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกฝนได้ที่เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/language/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำขึ้น
     (ที่มา : ยศ.ทร.)