พิธีประดับเครื่องหมายยศนายพลเรือและแสดงความยินดี

Release Date : 19-01-2016 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายพลเรือและแสดงความยินดี

     วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๑.๑๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ (กรณีได้รับอนุญาตให้ลาออก ก่อนเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ ราชการก่อนกำหนดของ กระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธี
     (ที่มา : กพ.ทร.)