ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

พงศชาญ เพ็ชรเทศ

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

กำจร เจริญเกียรติ

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

พาสุกรี วิลัยรักษ์

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นาวาเอก

ชลภู ชูศรี

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด