ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

รัตนะ เรืองรุ่ง

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

พาสุกรี วิลัยรักษ์

รองเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด