ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ทรงศักดิ์ จุมปามัญ

เลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด