ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

รัตนะ เรืองรุ่ง

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

พาสุกรี วิลัยรักษ์

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

วุฒิฉัตร ราชรัตนารักษ์

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นาวาเอก

รุ่งนที ทองประดิษฐ์

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด