ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

พาสุกรี วิลัยรักษ์

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

วีรุดม ม่วงจีน

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

รัฐศักดิ์ รักชื่น

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ชลภู ชูศรี

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นาวาเอก

เรืองวิทย์ วารุณประภา

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด