ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

บัญชา บัวรอด

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

กำจร เจริญเกียรติ

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

พาสุกรี วิลัยรักษ์

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ธเนศ ธีรชัยธัญญศักดิ์

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นาวาเอก

ณรงค์ หาญพล

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด