ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

อนุวัต ดาผิวดี

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

รัฐศักดิ์ รักชื่น

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

วสันต์ ไตรจิต

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ณัฐพงศ์ พรรณรายน์

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

ปารัช รัตนไชยพันธ์

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นาวาเอก

อติบุตร กีรกะจินดา

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด